Praktijk

Onze praktijk is gericht op de financiële markt. Cliënten zijn uitsluitend financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, beursgenoteerde ondernemingen, pensioenuitvoerders en trustkantoren.

De Nederlandse Orde van Advocaten verplicht advocaten om bekend te maken in welk rechtsgebied zij zijn gespecialiseerd. Alle advocaten staan in het rechtsgebiedenregister van de Orde geregistreerd als financieel recht specialist. Deze registratie verplicht iedere advocaat van Hart advocaten om ieder kalender jaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten ten minste 10 opleidingspunten te behalen op het gebied van financieel recht.

 • Adviespraktijk

  Wij adviseren over een breed scala aan onderwerpen. Speerpunten zijn het Europees financieel recht, de zorgplicht, toezichtswetgeving en compliance.

 • Litigation

  Onze procespraktijk richt zich met name op geschillen die financiële ondernemingen hebben met klanten. Hiertoe behoren ook zogenaamde class-actions. Wij staan tevens financiële ondernemingen bij. Hiertoe behoren klachten die ter beoordeling aan het KiFiD worden voorgelegd.

  Wij staan financiële ondernemingen bij die geconfronteerd worden met handhavingsmaatregelen van hun toezichthouders (DNB en AFM). Dit kunnen formele handhavingsmaatregelen zijn (denk aan aanwijzingen, last onder dwangsom of boetebesluiten) maar ook informele handhavingsmaatregelen (denk aan waarschuwingen of normoverdragende brieven). Wij stellen zienswijzen op, treden op als gemachtigde en leggen het besluit van de toezichthouder ook voor aan de bestuursrechter.

  In voorkomend geval staan wij financiële ondernemingen bij in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam.

 • Zorgplicht

  De zorgplicht en het klantbelang centraal bepalen in belangrijke mate het verdienmodel van financiële ondernemingen. Ons kantoor is bij uitstek gespecialiseerd op dit terrein. Onderwerpen als product governance, ken-uw-cliënt, nazorg en begrijpelijke taal zijn aan ons welbesteed.

  Behalve de gebruikelijke werkzaamheden die een advocaat kan verrichten zijn wij - dankzij onze ervaring - in staat om projecten aan te sturen die tot doel hebben om de zorgplicht duurzaam te waarborgen en de werkwijze van medewerkers (positief) te veranderen.

  Een goed voorbeeld daarvan zijn zogenaamde hersteltrajecten die - al dan niet naar aanleiding van een onderzoek van een toezichthouder - tot doel hebben de dienstverlening te verbeteren en daar waar nodig, klanten te compenseren.

 • Toezicht

  Wij adviseren financiële ondernemingen over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van toezichtswetgeving, in het bijzonder de Wft.

  Zo hebben wij ruime ervaring ten aanzien van:

  1. Het voorkomen dat door toezichthouders handhavingsmaatregelen worden getroffen door tijdig maatregelen te nemen, al dan niet aan de hand van een daartoe opgesteld plan van aanpak.

  2. Het begeleiden van financiële ondernemingen bij voorgenomen handhavingsmaatregelen. In voorkomend geval procederen wij ook namens financiële ondernemingen tegen een besluit tot het opleggen van een handhavingsmaatregel.

  3. Het opstellen en (adviseren over) het uitvoeren van een plan van aanpak om (eventuele) omissies in de dienstverlening aan klanten te herstellen, inclusief het (eventueel) toekennen van compensatie aan klanten.

 • Compliance

  Wij adviseren veelvuldig compliance officers over diverse aangelegenheden en meer in het bijzonder het waarborgen van een beheerste en integere bedrijfsvoering.

  Ook adviseren wij over de wijze waarop de compliancefunctie dient of kan worden ingericht en hoe deze functie zich verhoudt tot andere sleutelfuncties zoals risk management en internal audit.

 • Marktmisbruik

  Wij adviseren over diverse aspecten van marktmisbruik, in het bijzonder de toepasselijkheid van Europese wetgeving op dit gebied.

  Hart advocaten heeft ruime ervaring met vraagstukken rondom beleggingsaanbevelingen, belangenconflicten, de klikplicht en privé-beleggingstransacties (inclusief het opstellen van interne gedragscodes).

 • WWFT/ CDD / Sanctieregelgeving

  Financiële ondernemingen moeten voldoen aan diverse voorschriften ter voorkoming van witwassen en ook reputationele schade. De kern van deze voorschriften staat opgenomen in de Wft (customer due diligence), Wwft en de sanctieregelgeving.

  Wij adviseren over de toepasselijkheid van deze wetgeving, stellen beleidsdocumenten op en adviseren tevens hoe het beste aan deze wetgeving in de praktijk kan worden voldaan.

 • Europees recht

  Een steeds groter deel van de regelgeving waaraan financiële ondernemingen moeten voldoen vindt hun oorsprong in Europese regelgeving. Steeds meer Europese regelgeving is ook rechtstreeks van toepassing, dus zonder implementatie in ons Nederlands recht.

  Voorbeelden daarvan zijn MIFID II (beleggingsdiensten), MCD (hypotheken), IDD (verzekeringen) en PSD2 (betaaldiensten). Wij adviseren veelvuldig over de toepasselijkheid van Europese wetgeving, inclusief relevante Q&A's en richtlijnen van Europese toezichthouders.

 • Duurzaamheid

  Financiële ondernemingen moeten in toenemende mate voldoen aan Europese duurzaamheidswet- en regelgeving zoals de SFDR en de Taxonomieverordening. Wij volgen de ontwikkelingen op dit gebied nauwkeurig en adviseren financiële ondernemingen inzake de toepasselijkheid van deze wetgeving voor hun praktijk.